Tag Archives: alphenstadfm/tv

Alphense Stadspartij

18 nov

Fusiegemeente Alphen aan den Rijn
De verkiezingen zijn achter de rug, de zetelverdeling bekend! De één likt zijn wonden, de ander verkeert (nog) in de politieke hemel. Intussen is er, conform de afspraken voor de verkiezingen, een informateur benoemd die de politieke opties voor de volgende vier jaar moet verkennen. Intussen is vanuit de coulissen van het politieke gebeuren al de term ‘matchfixing’ gelanceerd. Hoewel ik me daar zeker niet aan confirmeer, snap ik best dat er de nodige scepsis is over de manier waarop de politiek met de nieuwe situatie zal omgaan. Intussen ben ik de afgelopen maanden alleen maar gelukkiger geworden van mijn besluit om NIET op de Nieuw Elan lijst te willen staan. Als dat het geval was geweest, kon ik dit blog niet eens schrijven, en een heel stel eerdere ook niet. Maar de ‘Nieuwe Politiek’ van Nieuw Elan ligt me té na aan het hart, om nu maar te accepteren dat de gewenste, én noodzakelijke, verandering wordt gesmoord in politiek rekenwerk. Dát is pas echt misbruik maken van de kiezer en geeft die sceptici hun gelijk. Resultaat is dat zich opnieuw hele groepen van de politiek afwenden en democratisch bestuur van de gloednieuwe gemeente een farce wordt.

Stad en Ommeland
Ik heb het al eerder opgemerkt, op een drietal stembureaus na, was in de STAD Alphen aan den Rijn Nieuw Elan overal de grootste partij. Dat betekent tegelijkertijd dat het CDA overal elders, op Benthuizen na, de grootste partij was. Dát geeft gelijk de potentiële tweedeling in onze gemeente aan. Aan de ene kant een middelgrote stad die in zijn groeistuipen is blijven steken, aan de andere kant een bonte mengeling van grotere en kleinere dorpen. Aan de ene kant een stad die boordevol zit met ‘emigranten’ van buiten, zoals ik er (overigens al ruim 40 jaar) ook één ben, aan de andere kant het platteland, bevolkt door mensen die, in de termen van mijn vader, “bij elkaar op school zaten”. In een kleine coalitie van vier/vijf partijen leidt dit al snel tot tegenstellingen, waarvan vervolgens de VVD (te groot om er buiten te houden) handig gebruik gaat maken om hun ‘oude’ hobby’s door die tweespalt te duwen. Niks nieuwe politiek, dus, en waarvoor zijn we nou anders naar die stembus gegaan.
Nee, de enige manier om in die grote, nieuwe, gemeente een goede start te maken, is die tweedeling tussen stad en ‘omme’land te vermijden.

Breed college
Anders dan het in 2010 ging, en ook heel anders dan de ‘matchfixers’ suggereren, moet niet eerst het college worden samengesteld, maar moeten alle partijen een lijstje inleveren met wat voor hén de belangrijkste punten zijn voor de hele gemeente, voor de volgende tien jaar. Nu de verkiezingen voorbij zijn, kunnen de uit opportunisme stammende strijdpunten immers vervallen. Uiteindelijk moet daaruit een programma worden samengesteld dat recht doet aan de belangen van ALLE inwoners van de fusiegemeente. Tenslotte moeten de verschillende partijen verklaren daaraan mee te werken, óf, anders dan in 2010, voor de oppositie KIEZEN!
Daarna moet, op basis van competentie én politieke acceptatie (door andere partijen) een college worden gekozen dat zich NIET automatisch verzekerd zal weten van steun van alle deelnemende partijen, en dus binnen én buiten de coalitie moet onderhandelen. Dát geeft transparantie naar de kiezer, want met een brede coalitie wordt het wel érg moeilijk om alles binnen de spreekwoordelijke achterkamer te houden.

Het nieuwe Alphen aan den Rijn
Alleen met een brede coalitie krijgt het college de kans om zichzelf, maar ook alle belangengroepen vertrouwd te maken met de verhoudingen binnen die nieuwe gemeente. En daaraan kan dat college zelfs in crisistijden rustig bouwen, juist omdat ze steunt op een grote meerderheid aan partijen in de raad. En dan zien we over vier jaar wel weer hoe de vlag er bij staat.
Als onze politici toch weer terug willen naar de ‘oude politiek’, is dat niet meer dan kiezersbedrog, en zal er chaos ontstaan omdat ‘de stad’ en het ‘ommeland’ binnen én buiten de raad hun gelijk zullen willen halen. Geen burgemeester die dáár tegen bestand is.
Dan moet ik, om die belangen van die stadsbewoners nog enigszins in het vizier te houden, maar eens denken om ‘De Alphense Stadspartij’ van mijn oude politieke kompaan Gerard Meereboer opnieuw op te richten.

Meedenken, meepraten

7 sep

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Ik wil het niet nog een keer over de Hooftstraat hebben, maar tijdens debatcafé Op het dorp bleek maar weer eens dat communicatie niet veel zin heeft als mensen niet willen luisteren. Níets van wat daar werd besproken was nieuw, integendeel, alles is al in de krant, op blogs (ook hier), in voorlichtingsbijeenkomsten én in raadsvergaderingen al jarenlang uitgebreid besproken. Maar voor veel deelnemers was het wél allemaal nieuw, en de gedachte bespringt je: Hoe is het mogelijk!

Nu wil de gemeenteraad graag meer contact met betrokken burgers. Daarom is besloten anders te gaan vergaderen. Dat gebeurt letterlijk met de fusie, omdat de raadszaal op een heel andere manier wordt ingedeeld zodat voor de extra raadszetels ruimte komt. Maandag 5 september legde Dieuwke de Boer uit dat de raad verwacht dat in de nieuwe vergadermethodiek de burger gemakkelijker met het raadswerk in contact komt, en daarin gaat participeren. Want participatie is niet alleen een belangrijk collegestandpunt, het is niet alleen een belangrijke portefeuille van wethouder Hoekstra, maar het is ook, zeker met het oog op de fusie, een belangrijk onderwerp voor alle raadsleden. En daarmee zou meer participatie in het politieke werk wel eens belangrijk kunnen zijn voor U, medeburgers.
Wat er dan allemaal verandert?

De raad gaat elke maand twee keer, in de eerste én de laatste week, over belangrijke beleidspunten met elkaar én met burgers praten. Gewoon, met een kop koffie aan tafeltjes praten met de leden van de raadscommissies, met ambtenaren en met elkaar. Daarna is er tijd om nog even informeel met elkaar te pauzeren, waarna deelnemers huiswaarts kunnen keren, of de formele vergadering gaan volgen. De bedoeling is dat burgers én raadsleden een goed beeld krijgen van waarover het eigenlijk gaat.

In de eerste week wordt die informele bespreking gevolgd door een formele vergadering van één of twee raadscommissies.
In de tweede week van de maand vergaderen eerst opnieuw twee raadscommissies, waarna er opnieuw ruimte is voor informeel overleg tussen toehoorders en raadscommissieleden. Daarna volgt nog een korte vergadering van de gemeenteraad (dit is nieuw) waarin uitsluitend hamerstukken worden behandeld over onderwerpen waarmee de gemeenteraad formeel akkoord moet gaan, maar waarover geen fractie overleg nodig vindt. In de derde week (ja, de raadsleden moeten nu echt voor hun geld gaan werken, medeburgers!) vinden allerlei activiteiten voor raadsleden plaats, o.a. werkbezoeken, trainingen en cursussen. De vierde week start opnieuw met een beeldvormende bespreking, opnieuw een pauze om het e.e.a. nog eens door te spreken, gevolgd door de formele raadsvergadering. Die lijkt, maar met een aanzienlijk kortere agenda (veel punten zijn al een paar weken eerder besloten) het meest op wat die raadsvergadering al jaren is. Hier volgt voor sommige onderwerpen een debat, maar over de meeste onderwerpen, die al uitgebreid in commissievergaderingen aan de orde zijn geweest, kan alleen een zogenaamde stemverklaring worden afgelegd. Wel is het mogelijk (en dat ook wel gebeuren) dat fracties over geagendeerde en niet geagendeerde zaken moties indienen. Die moeten dan worden toegelicht, en besproken. Eigenlijk de enige reden dat een raadsvergadering, zelfs onder de strenge leiding van Bas Eenhoorn, nog wel eens kan gaan uitlopen!
Na afloop, maar dat is ook al jaren het geval, is er voor raadsleden, verslaggevers én toehoorders een borrel. En de volgende maand gebeurt het precies gelijk.

U bent er al aan gewend, hoop ik, dat AlphenStadFM/TV de raadsvergaderingen live uitzendt, met commentaar van oud-politici Douwe de Jong en, jawel, uw eigen blogger. De bedoeling is, medeburgers, dat we deze uitzending (die dan ook pas later begint) zo uitbreiden dat U vooraf een beter beeld hebt van wat in die raadsvergadering wordt beslist. De plannen liggen er, zo gauw we weten wat we precies gaan doen, zult U daarover, ook via dit blog, meer over horen.
Want informatie, medeburgers, blijft de kern van het politieke proces. De ene kant op, én de andere!