Tag Archives: democratie

Nieuwe Politiek?

26 nov

Democratie in Alphen aan den Rijn
Bauke de Haan is, zonder twijfel, een zeer integer (oud-)politicus, waarvan je kon verwachten dat hij zijn opdracht serieus oppakte. Ook zijn rapport is gedegen en goed onderbouwd, maar is het daarmee ook goed? Helaas is Bauke, als ex-fractievoorzitter van het CDA, ook een exponent van de ‘Oude Politiek’ en ook bij zijn partij heb ik geen enkele behoefte opgemerkt dat ze daar vanaf willen. Derhalve is zijn advies er weer één van rekenwerk om een stabiele meerderheid te krijgen. Voor een coalitie waarin het beleid voor de komende vier jaar weer in vergaande mate vooraf vastgelegd zal zijn. Niks nieuwe politiek dus, tenzij Nieuw Elan daar nog iets aan gaat doen, tijdens de onderhandelingen. Tja, en hoe je het ook wendt of keert, op de beproefde CDA methode worden dan toch opnieuw 15 gekozenen gedwongen hun politieke heil in punten en komma’s te zoeken. Het zou toch eens tijd worden NIET alles van tevoren uit te spellen, en ook de oppositie actief te betrekken in het besluitvormingsproces vóór in meerderheid wordt beslist. Anders wankelt ook de nieuwe gemeente van frustratie naar frustratie, vrees ik. En dát heeft met democratie niets te maken.

Breed College
Helaas lijkt niet gekozen te worden voor een breed college. Dat had er gemakkelijk kunnen komen door vooraf een lijst op te stellen van de voornaamste kernpunten van het toekomstige collegebeleid. Daarna had geïnventariseerd kunnen worden, welke partijen daaraan positief zouden willen meewerken, zonder zich vooraf vast te leggen op één specifieke oplossingsrichting, zoals nu weer gaat gebeuren. Uiteindelijk zouden dan alleen díe partijen uit de boot vallen, die uit de boot willen vallen. Maar over de voorstellen die vanuit het nieuwe college zouden komen, zou in én buiten de raad in alle openheid nog gediscussieerd kunnen, en moeten, worden, zodat het dualisme, dat jarenlang compleet ondergesneeuwd was, de politiek in Alphen aan den Rijn aantrekkelijk zou kunnen maken.
Zoals het nu lijkt, zal die politiek weer voorspelbaar en saai worden, zodat het volgende college door misschien nog maar een kwart van de kiezers gekozen gaat worden…..

Bauke zal wel zien…
Maar natuurlijk bepaalt niet Bauke het collegebeleid, die onderhandelingen moeten nog beginnen. Maar het kiezen van een smal meerderheidscollege vanuit CDA, Nieuw Elan, D’66 (eindelijk!) en de CU betekent voor PvdA of VVD dat ze zich moeten schikken naar wat deze vier partijen al onderling hebben besproken. Het lijkt me dat de PvdA zich in die positie een stuk gemakkelijker zal bewegen dan de VVD. Die laatste partij was immers jarenlang dé bepalende factor in de Alphense politiek, en zal zich maar moeilijk kunnen schikken in hun nieuwe rol in dat college. Aan de andere kant, als Nieuw Elan in die coalitie terecht komt, heeft de, uitermate verbrokkelde, club van oppositiepartijtjes beslist behoefte aan een grote fractie met de nodige bestuurservaring aan hun zijde. Want de verschillen tussen SP, GL, SGP, RGL en BA zijn groot, en hun overeenkomsten minimaal. Zonder ‘grote leider’ wordt het dus weer niets met die oppositie, bij een zetelverdeling waarbij hun rol belangrijker kan zijn dan vroeger.
Daarbij, VVD én Nieuw Elan samen in een coalitie zou té gemakkelijk tot de nodige interne spanningen in dat college kunnen leiden. Want Nieuw Elan is dan wel niet de oorzaak van de oorveeg die kiezers die VVD gaven, maar duidelijk wel de aanleiding.

Reinder ziet..
Nee, mensen, laat de VVD maar eens rustig buiten het college, als oppositieleider, orde op zaken stellen, en trek de PvdA aan boord om het linkse geluid ook ín dat college te laten horen. Alphen heeft er niets aan als VVD, Nieuw Elan én het CDA elkaar rechts proberen in te halen, zonder dat CU en D’66 daar veel aan kunnen doen.
Kortom, inzetten op een college van CDA, Nieuw Elan, PvdA, CU en D’66 en op een programma dat alleen op hoofdlijnen is uitgewerkt. Met een sterke oppositie rond ex-grootmacht VVD die zich actief wil én kan bemoeien met de besluitvorming in onze gemeenteraad. Die situatie is voldoende om de Nieuwe Politiek een kans te geven, en daarmee de democratie in Alphen aan den Rijn.

Advertentie

Revolutie in Alphen aan den Rijn?

15 sep

Patstelling
Het lijkt erop dat de Alphense raadsleden zich eindelijk realiseren dat, na drie jaar politiek geklungel, de eerste verkiezingen in de nieuwe fusiegemeente Alphen aan den Rijn wel eens de omwenteling te zien kunnen geven waarop vele partijen al jaren hopen en die anderen juist vrezen.
Dus komen nu de excuses op tafel, van de coalitie dat ze zo lang alleen hun eigen zin hebben doorgedreven, en van de oppositie dat ze zich alleen maar tegen het college hebben afgezet.
Te weinig politici realiseren zich dat, als je maar lang genoeg aan de ‘macht’ bent geweest in het stadhuis, je onvermijdelijk een onderdeel vormt van de problemen die je wordt geacht op te lossen. Uiteindelijk leidt dit niet alleen tot de “Tweedeling in Alphense raadszaal” waarmee Alphen.CC op zaterdag 14 september opende. Het leidt ook tot een politieke patstelling waarin politici elkaar de schuld geven van alles wat er de afgelopen jaren NIET is gebeurd.
In een échte democratie worden besluiten uiteindelijk genomen door de meerderheid, maar worden de belangen van de minderheid steeds zichtbaar in die besluitvorming meegenomen. Iedereen weet dat de laatste jaren van dat laatste in Alphen nauwelijks sprake van is geweest.

Historie
Toen ik ooit, alweer 40 jaren geleden, bestuurslid werd in het Buurtcentrum Ridderveld, een soort schaduwcollege van nieuwbakken Alphenaren, zwaaiden de christelijke partijen, later het CDA, de scepter in Alphen aan den Rijn. VVD en PvdA waren bijwagens die mochten meedoen zolang ze het grote CDA spel niet stoorden. Dat gold ook voor de ‘Nieuwe Alphenaren’, zodat we noodgedwongen onze eigen zaakjes maar regelden.
Maar in de tachtiger jaren veranderde dat toen bleek dat in de snel groeiende stad met haar ambitieuze, jonge, inwoners vooral de VVD hoge ogen gooide. De partij die vanaf de negentiger jaren haar stempel op vrijwel alles drukte. Die partij kon dat doen omdat CDA, PvdA en D’66 zich meer zorgen maakten over hun collegezetel dan over hun kiezers. Een situatie die niet veranderde toen D’66 plaats maakte voor de CU. D’66, GL en SP wilden zó graag in dat college meedoen, maar werden daaruit geweerd. De kleine lokale partijen, waaronder ‘mijn’ Leefbaar Alphen, moesten zich tevreden stellen met de kruimels die van de coalitietafel vielen. De ‘bom’ onder die Alphense politiek werd gelegd toen VVD leider Ruud Gebel wat ál te opzichtig uitvoerde wat velen al verwachtten, en de voltallige oppositie al in de hoek zette vóór ze zich hadden kunnen melden. Tja, de rest is historie, met een gevallen burgemeester en twee gevallen wethouders als trieste dieptepunten van drie jaar ondemocratisch aanrommelen. Het meest trieste is dat de ‘daders’ niet van ophouden weten, en zelfs vlak voor nieuwe verkiezingen nog steeds onverkort vasthouden aan hun gelijk.

Democratie?
In een échte democratie is het zo dat de kiesgerechtigde burger zijn of haar keuze laat vallen op de politieke partij die qua doelstelling en politieke stijl het meest overeenkomt met de eigen wensen en politieke beleving. In de praktijk blijkt dat in werkelijkheid slechts een deel van die kiesgerechtigden gaat stemmen, en dat de overgebleven kiezers niet bepaald een representatieve vertegenwoordiging van onze bevolking zijn.
Te veel kiezers hebben geen interesse (meer) in wat er buiten hun directe levenssfeer gebeurt, en gaan daarom niet stemmen. Een groeiend aantal is wel geïnteresseerd, maar verloor het vertrouwen in politiek en politici, en gaat daarom niet stemmen. Weer anderen kiezen helemaal niet, maar brengen wel braaf hun stem uit op ‘hun’ partij, wát die partij ook doet: De klevende kiezer. Natuurlijk zijn er ook nog kiezers die weloverwogen voor een partij kiezen, of daar zelfs lid van zijn of worden. Eigenlijk de enigen die zich wat van partijprogramma’s en standpunten aantrekken. Dan zijn er nog de vele opportunisten die achter de partij of lijsttrekker aanlopen die hen het meeste voordeel belooft. Zonder te kijken naar wat die partij vérder nog allemaal wil, of deed. Dát zijn de stemmers die in wezen de uitslag grotendeels bepalen. Als ze tenminste gaan kiezen, anders bepalen ze alleen de polls. De laatste groep is die van ‘zo gewonnen, zo geronnen’. Ze zijn gemakkelijk te paaien met mooie beloften, maar lopen weg op het moment dat de democratische praktijk van compromissen hen niet brengt wat ze verwachtten. Ze nemen niet de verantwoordelijkheid voor hun keuze!

Hoop op verandering?
In de huidige gemeente Alphen aan den Rijn zie ik weinig heil voor alternatieve democratische uitspattingen. Illustratief zijn de CDA en VVD kiezers in Groenoord, die mordicus tegen de ‘kleine bypass’ door hun wijk zijn, maar wel al jaren braaf blijven stemmen op de partijen die deze aansluiting, via de Maximabrug, op de N11 nastreven. Een ander voorbeeld is de Lage Zijde, waar, helaas wat laat en opportunistisch, steeds meer burgers buikpijn van kregen, maar waarin, in de woorden van Lyda de Jong, onze coalitiepartijen bleven ‘geloven’! Ik zou het liever ‘geobsedeerd’ noemen en die obsessie leidt ertoe dat drie lijsttrekkers nog steeds hún partijhobby daar boven water proberen te houden. Echt, de meeste Alphenaren zal het een zorg zijn wat er bij dat Thorbeckeplein gebeurt.
Nee, als er niet toevallig een fusie aan de hand was, had de bestaande patstelling tussen die geobsedeerde coalitie en de gefrustreerde oppositie nog járen kunnen duren. Tot de laatste Alphense kiezer, misschien.
Nu duizenden kiezers uit Boskoop en Rijnwoude zich bij ons Alphenaren komen scharen, bieden deze verkiezingen ruimte voor échte veranderingen. Vooral omdat het erop lijkt dat deze nieuwe kiezers veel meer interesse hebben in het scheppen van een voor hún dorp interessante politiek, dan de ‘Alphense’ kiezers die door die lange politieke malaise in grote mate verstek zullen laten gaan. Voorkeursstemmen zouden de verhoudingen tussen, maar ook binnen de partijen wel eens fundamenteel kunnen wijzigen. Of het er daardoor allemaal béter op wordt, dát moeten we maar bezien. Maar dat de gewijzigde verhoudingen binnen het actieve kiezersvolk ook leidt tot échte veranderingen in het gemeentelijk beleid, dat wens ik vooral de Alphenaren toe.

Democratie in Alphen aan den Rijn

2 jul

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Voor het lokale, Alphense, VVD-opperhoofd Ruud Gebel is democratie een simpel optel- en aftreksommetje van zetels vóór en zetels tégen. Kortom als je achttien raadsleden voor een voorstel zijn, is het voorstel aangenomen en dóet de mening van de overige 17 raadsleden, én hun achterban er niet meer toe!
Daarom was het misschien voor Boskopers en Rijnwoudenaren een verrassing dat de VVD zich plotseling niets meer aantrok van de gemaakte afspraken en de in deze gemeenten (maar deels ook in Alphen) gekozen naam ‘Rijn en Gouweland’ in het afvoerputje deed verdwijnen. Een kwestie van koppen tellen, bij de VVD. De Rijnwoudense geestverwanten hadden immers al hun ‘Maxima’ brug, en de Boskopers kregen steun voor ‘hun’ Floriade. Dan moeten ze zich maar neerleggen bij het belang van de meeste VVD kiezers in Alphen aan den Rijn die de gekozen naam onverteerlijk vonden.

Allemaal buitengewoon onlogisch, maar politiek volkomen verklaarbaar, als je de Alphense gemeentepolitiek een beetje kent. Want de VVD beslist, het CDA zet daar vraagtekens bij, maar stemt er toch wel mee in, en de PvdA heeft blijkbaar maar twee doelen over: de WMO en het Cultuurhuis. Vandaar dat de VVD dáár vanaf blijft. En de CU dan? Ach, de CU fractie is al zo blij dat ze mogen meeregeren dat hen weinig anders overblijft dan de drie groten niet boos te maken. Nou, en dat doen ze dan ook niet!

Tja, beste medeburgers, daarom is het ook te verklaren waarom dezelfde Ruud Gebel zich in een recent blog afzet tegen de oppositiepartijen die de vermetelheid hebben maar steeds vraagtekens te zetten bij het gevoerde beleid in de gemeente Alphen aan den Rijn. Nog erger, die kostbare ambtelijke tijd verspillen met het stellen van nutteloze artikel 43 vragen. Die vragen móeten immers altijd beantwoord worden, zijn niet vatbaar voor procedurele trucjes binnen commissie- en raadsvergaderingen en staan ook nog eens om de haverklap in de krant. Zoals dat recent het geval was met de vragen die Nieuw Elan raadslid Gerard van As stelde over de financiële gevolgen van het drama Lage Zijde. Iedere lezer kan het venijn in de vragen én in de antwoorden voelen en beleven!

Ooit stelde ook ik, vanuit Leefbaar Alphen, de nodige artikel 43 vragen. Waren die ook een nutteloze verspilling van ambtenarentijd? Nou? Ik stelde DRIE keer vragen over het in mijn visie buitengewoon ondoorzichtige gedoe rond de ALPHENPAS. Eén keer vergezeld met een schema waarin zonneklaar naar voren kwam hoe weinig de hierbij horende voordelen van belang waren voor de primaire doelgroep: de Alphense MINIMA! Eén keer om te vragen hoeveel (of hoe weinig) ‘gewone’ Alphenaren zo’n kaart eigenlijk hadden aangeschaft, omdat de toenmalige wethouder Blom daar nogal meer schermde. Op al deze vragen kwamen ontwijkende en MISLEIDENDE antwoorden! Maar na drie jaar is het project wél een stille dood gestorven, nadat er niet alleen ruim drie ton aan directe kosten aan waren besteed, maar ook vele honderden dure uren van ambtenaren, wethouder én politiek. Naderhand bekeken dus VOLLEDIG NUTTELOZE uren die ook aan het fatsoenlijk beantwoorden van terechte artikel 43 vragen besteed hadden kunnen worden.
En was mijn artikel 43 vraag, indertijd, over de vertraging in de ambitieuze bouwplannen rond het Station in politieke zin ‘nutteloos’? Het ontvangen antwoord dat er alleen sprake was van ‘vertraging’ niet alleen misleidend, maar ook onwaar! Terwijl de helft helemaal niet doorgaat, moet het restantje de gemeente nog wel 5 miljoen (op zijn minst) gaan kosten. En wat te denken van de soap rond de bouw van ‘Wiebel Biebel’ waar de gemeente (én het grootste gedeelte van de raad) niets wilde weten van het feit dat de uiteindelijke goedkeuring NIET in lijn was met de eigen uitgangspunten en afspraken in dezen? Op mijn artikel 43 vragen werden ontwijkende antwoorden gegeven. En wat bleek? De zaak was zó onduidelijk dat de gemeente daarover zelf nog kortgeleden een rechtszaak over begon!

Natuurlijk, medeburgers, moeten raadsleden zich niet mengen in individuele geschillen tussen gemeente en burgers, en natuurlijk niet individuele belangen behartigen. Daarom mijdt de VVD contacten met het bedrijfsleven (VOA) ook zo, natuurlijk! Maar alle coalitiepartijen doen het wél, onder het mom dat er een gemeenschappelijk belang achter steekt. En dát ontbreekt natuurlijk per definitie bij de oppositie?

Zoals vaker gezegd, VVD-ers zijn over het algemeen heel prettige mensen om mee om te gaan, maar hun begrip van het woord ‘Democratie’ stelt niet veel voor. Daarom ook dit blog van Ruud Gebel waarin hij de oppositie gewoon wil muilkorven. En een lesje ‘functioneren van raadsleden’ geeft dat zij allang, soms beter, kennen.
Nee, beste Ruud, ik vrees dat je hiermee verder springt dan je polsstok lang is.

Schooldrama in Zwammerdam?

27 mei

Inwoners van Rijn- en Gouweland, medeburgers

De openbare basisschool De Zwanenburcht in Zwammerdam gaat dicht! Hoewel de school over 8 leerjaren verspreid nauwelijks 30 leerlingen telt, en het dorp over een goede Christelijke school beschikt, bewegen een aantal ouders hemel (nou ja) en aarde om ‘hun’ school in stand te houden. Terwijl een kind kan begrijpen dat je, met gemiddeld vier leerlingen per ‘klas’ toch nauwelijks verantwoord onderwijs kunt uitserveren. Daarbij, die kinderen zitten jarenlang steeds in hetzelfde groepje, weinig inspirerend, en je zult maar slecht met één of meer uit die ‘klas’ kunnen opschieten, drama’s!
Maar ja, medeburgers, de betrokken ouders wilden het graag en koepel Sopora was zo dom om hen uitzicht op een verre toekomst te bieden. Twee scholen in één dorpje, en de meerderheid van de ouders stuurt zijn kinderen naar de Christelijke school. Dát is altijd zo geweest, en, tenzij er wilde bouwplannen zouden bestaan, blijft dat zo. Waarop was die hoop op een aanzwellend leerlingenaantal dan gebaseerd? Op een nieuw en uitdagend onderwijssysteem alleen? Ten koste van die andere school? Het lijkt meer een kwestie van opportunisme, eerlijk gezegd. Gewoon de eerste stap zetten en maar kijken waar we terecht komen. Als Sopora direct had gezegd wat ze nú zeggen, namelijk dat er geen geld én geen didactische basis is om die school door te zetten, hadden ze even een hoop heisa gehad, maar dan was het over en uit geweest. Nu lijkt het verhaal een etterend gezwel te worden, waarin politici, puur om partijpolitieke redenen, naar hartenlust zijn gaan roeren.

Want als die ouders écht die school zo belangrijk vinden, moeten ze die maar betalen, lijkt me. Gewoon als bijzonder neutraal onderwijs inschrijven, de rijksbijdrage innen en de rest zelf bijpassen. Niets meer te maken met gemeente of Sopora! Tenslotte, medeburgers, zijn de scholen voor Bijzonder Christelijk Onderwijs zonder enige rijksbijdrage gesticht. Maar in deze tijd van bezuinigingen verwachten dat Sopora dat geld wel onttrekt aan hun andere scholen is wel wat veel gevraagd. Er ís toch Basisonderwijs in Zwammerdam?

Medeburgers, wat die politici betreft, de meesten hebben gewoon kilo’s boter op hun hoofd. Immers, zij zijn toch van harte meegegaan met de privatiseringsgolf die er in Alphen toe leidde dat instanties als Wonen Centraal, Participe, SWA, Theater, Sportspectrum, Bibliotheek én Sopora ‘op afstand’ werden gezet. Deze stichtingen moesten het verder zelf maar uitzoeken, met een jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente als basis voor hun budget.
Tja, dat ze daarmee ook de controle over die instanties, en vooral over datgene waar die instanties meer bezig waren, kwijtraakten, daarover werd liever niet nagedacht. Het geloof in de ideale geprivatiseerde wereld was (en is) wijdverbreid, ook buiten VVD-kringen. Maar om de haverklap blijkt er weer eens iets niet te kloppen, regelmatig komen er verzoeken om financiële bijstand, zodat de gemeenteraad zich niet alleen graag met die stichtingen wíl bemoeien, maar ook móet bemoeien. Van ‘de eigen broek ophouden’ is geen sprake, terwijl het, in theorie, toch zo zou moeten zijn dat zo’n stichting gewoon geheel of gedeeltelijk failliet zou moeten gaan als de dienstverlening niet aansluit bij wat de klanten willen, of als ze hun bedrijfskundige zaken niet op orde hebben. Nou, medeburgers, elke dag opnieuw ziet U dat het tegendeel het geval is. Ook in Rijn- en Gouweland, fusie of geen fusie!

De werkelijkheid is natuurlijk dat er helemaal geen sprake is van ‘afstand’, bestuurlijk niet, en persoonlijk al helemaal niet. Het is nog veel erger. Omdat deze stichtingen, heel anders dan de liberale filosofie die erachter zit, in feite gewoon monopolist zijn (de afdeling groenvoorzieningen werkt écht niet anders) bepalen ze voor een groot deel de werking van de plaatselijke democratie, terwijl ze daarvoor NIET op het matje geroepen kunnen worden. Raad noch college, Zwammerdam heeft het net weer bewezen, hebben grip op ‘hun’ uitvoeringsorganisaties. En waar ze dat wél hebben, namelijk over de vraag waarmee die organisaties zich moeten bezighouden, doen ze er niets mee. Zo kan het gebeuren dat het inmiddels beruchte Participe cursussen organiseert waarvoor vele particuliere organisaties in onze gemeente veel beter gekwalificeerd zijn. De politiek zag het gebeuren, en keek ernaar!

Het moet duidelijk zijn, medeburgers, dat deze constructie niet werkt omdat deze niet kán werken. Of de gemeente doet haar klussen zelf, óf laat deze, onder strikte condities, over aan derden. Als gemeente en/of gemeenteraad vervolgens vinden dat die hun werk, of een deel van dat werk, niet goed doen, zoeken ze een organisatie die dat beter kan. Nu staan die organisaties op afstand, wanneer hen dat goeddunkt, en vormen ze een deel van het gemeentelijk apparaat, wanneer hen dat goeddunkt. Zolang de raad dát accepteert, accepteert ze dat een belangrijk deel van datgene waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, zich voltrekt buiten democratische controle om. Zolang ze dát accepteert, huilt ze krokodillentranen om de Zwanenburcht in Zwammerdam. Het ‘wanbeleid’ van Sopora is, in de huidige situatie, geen punt voor de gemeenteraad, tenzij de raad De Zwanenburcht extra financiert, wat natuurlijk helemaal dom beleid zou zijn.
Want dan weten al die andere stichtingen ook wel wat te vinden……

Gemeenteraad effectief ‘Gegebeld’

1 apr

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers
Hij komt er, de Maximabrug! Voor het lieve sommetje van 48 miljoen Euro wordt een prachtige brug aangelegd die alles en iedereen vierbaans leidt tot ‘Nergenshuizen’. Een wel héél ingewikkelde manier om het vrachtverkeer van Koudekerk naar de N11 te leiden, maar het VVD smaldeel van Ruud Gebel wil het, en de gemeenteraad hobbelt er in grote meerderheid achteraan. Het gaat te ver om over de teloorgang van de democratie te spreken, maar onze Ruud heeft de raad wel aan een touwtje. Want in feite heeft die raad (gesteund door de raad van Rijnwoude) gewoon JA gezegd tegen de aanleg van de ‘Westelijke Ringweg’ en is de weg vrij om hiervoor zoveel Alphense Euro’s te reserveren als maar mogelijk is. Behalve een ferm provinciaal NEE staat niets de verwezenlijking van de aloude droom van VVD en CDA meer in de weg. Het zal een tijd duren, maar hun snelweg komt er, daarvan ben ik overtuigd. En U, medeburgers, gaat dat betalen!

Dat er een noodzaak was voor een nieuwe Rijnbrug om het Koudekerkse bedrijventerrein te ontsluiten, daarover was iedereen het wel eens. Dat daarvoor een redelijk simpele tweebaans brug met een eenvoudige infrastructuur erom heen voldoende was, is een feit. Alleen was daarmee, en dat heb ik al jaren geleden gesteld, de Alphense droom van de ‘Bypass’ uiteen gespat. De provincie had nooit geld gefourneerd om nóg een brug te bouwen. Dus werden de politieke ‘vrienden’ in buurgemeente Rijnwoude net zolang bewerkt tot ook zij ‘het licht’ zagen en opeens ook voor die hoge, peperdure, vierbaans brug waren die de Alphenaren nodig hadden voor hun ‘bypass’. Tja, en de fusie maakte dat proces er alleen maar gemakkelijker op. Met als gevolg dat beide gemeenteraden deze week akkoord gingen met een brug die (als alles goed gaat) drie keer zo duur wordt als het oorspronkelijke idee in Rijnwoude.
Tja, en nu ligt er over twee jaar een brede verkeersboulevard over de Rijn die uitmondt in een polderweggetje. En dan begint de volgende fase van de ‘gebeling’ van de, inmiddels gefuseerde, raad. Want hoe stom is het nou niet om zo’n prachtige brug in een stuk weiland (de Gnephoekpolder) te laten eindigen. Als we dan toch al zoveel geld in die brug gepompt hebben, is het toch zonde die niet te verbinden met de N207? Tenslotte wil het Alphense bedrijfsleven dat, en mag je verwachten dat die wel met de nodige miljoenen aan komen zeulen. Dus zal de nieuwe raad, even naïef als de huidige, daarmee wel weer akkoord gaan. Want ja, je kunt, met het oog op de kieslijst, niet zomaar dwars gaan liggen als er al eerdere raadsbesluiten liggen! En als we dát besluit genomen hebben, moeten er nog even een oplossing gevonden worden voor de Heijmanswetering, want die ligt natuurlijk wél hinderlijk in de weg! Door het grote hoogteverschil wordt dat óf een nog veel duurdere brug dan die Maximabrug, óf we geven nog een paar centen meer uit voor een tunnel. Natuurlijk stemmen die, door U gekozen, raadsleden wel weer mee met de, altijd ambitieuze, VVD fractie. Nou, medeburgers, als die Maximabrug 48 miljoen moet kosten, kost alleen die vierbaanstunnel al zeker 100 miljoen. Voor de ‘Westelijke randweg’ zelf moeten we snel rekenen op nogmaals 50 miljoen en dan zijn we eindelijk tot het kruispunt Kruisweg op de N207 gevorderd. Het kruispunt waarop onze Ruud Gebel al jaren zijn blik heeft gericht. Natuurlijk gaan al die gedweeë raadsleden er weer vanuit dat de provincie wel zal bijpassen, en dat ook het Alphense bedrijfsleven minstens 10 miljoen gaat bijdragen.

Nou, beste medeburgers, die vlieger gaat natuurlijk helemaal niet op. Want die hele ‘Westelijke Rondweg’ heeft geen enkele zin zonder dat de N207 intussen vierbaans is geworden. Als de provincie al geld vindt, stoppen ze dat allemaal in die weg, want die is hun verantwoordelijkheid. De ‘Westelijke Randweg’, behoudens de ‘Maximabrug’, helemaal niet. En dat bedrijfsleven? Ach, die gillen altijd wel hard, maar financiële toezeggingen zijn daar nooit bij. Zo krijgt wethouder Hoekstra voor de Maximabrug maar een deel van het geld waarop hij vanuit Koudekerk had gerekend, en lijkt het erop dat de Alphense bedrijven geen cent betalen aan die brug. Die gebruiken over een paar jaar gewoon de N11, straks met een super de luxe aansluiting op de A4, of ze zijn al verhuisd (Hoogvliet). En waarom zouden ze dan betalen? Nee, medeburgers, die Westelijke Rondweg gaat U gewoon betalen, ook als U in Benthuizen woont! Dát krijg je met een gemeenteraad die zich laat ‘gebelen’ met haar eigen, eerdere, raadsbesluiten.
Uiteindelijk wordt dan de nieuwe wijk ‘Gnephoek’ gebouwd. Niet omdat die nodig is, maar gewoon “omdat die daar ligt”, om een citaat van alpinist Mallory te gebruiken. Tja, en dát kost ons nóg een brug over de Heijmanswetering, want een tweede infrastructurele blunder na de volledig geïsoleerde wijk Kerk en Zanen kunnen we ons toch niet veroorloven?
Medeburgers, ik wil U hiermee slechts een beeld scheppen van wat ons te verwachten staat als de gemeenteraad vooral beslissingen blijft nemen op basis van eerdere besluiten. Vooruit vluchten zonder enig inzicht in wat er wérkelijk nodig is in de kernen van de nieuwe ABR gemeente. Hoge ambities zonder visie en zonder geld. Want dat NUON geld is natuurlijk allang op voor al dit soort plannen gerealiseerd worden. Natuurlijk mag de VVD hierover haar eigen ideeën hebben, maar waarom moeten we het daar allemaal over eens zijn?

Medeburgers, als U denkt dat ik aan doemdenken doe, moet U er toch maar eens de nog korte geschiedenis van de containerhaven op naslaan, mét het lot van de Gouwsluis bewoners. Dít zou, en dát zou nooit, maar intussen heeft het maar een haar (1 zetel) gescheeld of de containers stonden al 4 hoog. Nou duurt dat nog één jaar, schat ik, en over vijf jaar staat alles vijf-hoog, zoals het bedrijf al die jaren heeft gewild.
En ‘onze’ gemeenteraad zal zeggen dat als je A zegt, je ook B moet zeggen. Precies, ja!

Democratie of Vliegwiel?

23 okt

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Iedereen weet wel wat een vliegwiel is. Zo’n groot, megazwaar rad dat schijnbaar eindeloos blijft draaien zonder dat iemand iets hoeft te doen. Nou, dat laatste lijkt alleen maar zo. Ook een vliegwiel heeft regelmatig een zetje nodig om op toeren te blijven. Maar ook dan, en iedereen die er wel eens ééntje heeft vastgehouden kent het, zo’n vliegwiel is niet zo gemakkelijk in een andere richting te draaien.
Medeburgers, als ik ons ambtenaren apparaat zie werken, dringt zich de vergelijking met dat vliegwiel snel op. Dat, wat de ‘ambtelijke molens’ wordt genoemd, draait rustig in het eigen tempo door, ook als het niet wordt aangedreven. En het ambtenarencorps blijft ook strak en stijf de eens ingeslagen richting aanhouden. Onveranderlijk, stijfkoppig en standvastig, precies wat wij burgers van onze ambtenaren verwachten. Wijlen Gerard Meereboer zei altijd dat het met de meeste dingen in het Stadhuis wel vanzelf goed kwam, en dat het voldoende was als de politiek er af en toe een slinger aan gaf, en de richting aanpaste. Hij had gelijk, in een tijd dat ook in Alphen aan den Rijn de bomen tot de hemel leken te groeien, en er in wezen voor van alles en nog wat geld was. Doordat alles kon, en het ambtelijke vliegwiel weinig weerstand ondervond, was het nauwelijks nodig die extra zetjes te geven, en de hele gemeente was zo tevreden met zichzelf, dat verandering van richting nauwelijks interessant leek. Sturing, door het college, leek nauwelijks nodig, extra initiatieven waren, op basis van de megalomane plannen uit de jaren negentig, de eerste twintig jaar nauwelijks nodig. Het politieke proces, zowel in de gemeenteraad als bij de Alphense kiezers, leek een overbodige formaliteit te worden. Het ambtelijke vliegwiel kon het allemaal zelf wel af. Onze locale democratie had zichzelf gereduceerd tot een praatclubje. Democratie werd veranderd in een vliegwiel.

Toen de financiële crisis een feit werd, ook in onze gemeente, wist de gemeenteraad niets beters te doen dan onderling ruzie te maken, terwijl het college de weg volledig kwijt raakt. Enfin, medeburgers, dat heeft ons het wachtgeld van een burgemeester en twee wethouders gekost, zoals U allemaal weet. Onze Bas heeft de zaak weer in het gareel gekregen, maar het politieke vuur is nog ver te zoeken zoals U in Minerva’s nieuwste column kunt lezen. Intussen is Khadaffi dood, er heerst een ongekende crisissfeer rond de Euro (en de EG als geheel) en zelfs onze pensioenen zijn in gevaar. Maar de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn debatteert donderdag over de begroting alsof er allemaal niets aan de hand is. Business as usual, blijkbaar. Natuurlijk zijn er ook ‘belangrijke’ beslissingen te nemen, zoals ‘Wat te doen met 10 miljoen!’ Nee, niet de hele 10 miljoen (guldens), maar het bijna half miljoen dat U, medeburgers, eigenlijk wilde besteden aan een ijsbaan! De vaste, overdekte baan kon niet, de semi-permanente baan werd opgeschort, en nu is het idee blijkbaar helemaal opgegeven en moet er een andere bestemming worden gevonden. Ik zou zeggen, stop het maar in de armoedepot, want met onze minstbedeelde medeburgers gaat het alleen maar slechter.

Medeburgers, ik heb U in een voorgaand blog al geschetst dat er praktisch NIETS doorgaat van de mooie plannen die jarenlang binnen ons ambtelijke vliegwiel zijn ontwikkeld. Maar zolang iedereen in de Alphense politiek alleen maar toekijkt, en meepraat, blijft dat vliegwiel, rustig doordraaiend, plannen afscheiden die NIETS meer met de huidige situatie, en de huidige mogelijkheden, van doen hebben. Het lijkt erop dat onze volksvertegenwoordigers verlamd zijn door de streep die de realiteit door eerdere raadsbesluiten zette. In plaats van zelf duidelijke strepen te zetten, nieuw beleid te ontwikkelen en harde besluiten te nemen, lijkt het merendeel van onze raadsleden al die veranderingen helemaal niet aan te kunnen. Ze verstijven op hun raadszetel, en blijven vasthouden aan de ene draad die hen nog op de been houdt, de 130 Nuon miljoenen.
Daarmee lijkt het gros het politieke leven te willen rekken tot er eind 2013 verkiezingen worden gehouden voor de nieuwe fusie gemeente. We weten dat al dat NUON geld absoluut onvoldoende is om de zo gewenste Grote Bypass te betalen, maar het vliegwiel blijft ook bij dit plan gewoon doordraaien. Er is ooit bedacht dat Alphen een Cultuurhuis nodig had, terwijl Alphen daar helemaal geen geld voor had. Dat geld is vervolgens op slinkse wijze uit die NUON pot gereserveerd, en dat onderwerp staat nu donderdag op de agenda. Hoewel, medeburgers, letterlijk ALLES aan onze Lage Zijde met vraagtekens is omgeven, zegt het vliegwiel dat de raad wel even € 24.366.913,– moet vrijmaken uit UW NUON pot, om met dit onvoorstelbaar grote bedrag een onnodig groot Cultuurpaleis uit de klei te stampen. En als ik het goed heb, zal die gemeenteraad zich in meerderheid weer als makke schapen achter dit aloude plan scharen. We komen duizenden huizen tekort om onze jeugd hun gerechtvaardigde plaats te geven in onze gemeente, huurhuizen én koopwoningen, maar het college weet niet beter te doen dan dat gemeenschapsgeld aan een politieke hobby van onze Sociaal Democraten te besteden.

Beste medeburgers, welke politicus gaat nu eens het eigenbelang en het partijbelang opzij zetten voor het gemeentebelang, en dat vliegwiel stoppen, een andere koers inzetten, en het weer op gang brengen? Wat kan de rol van de tegenbegroting van D’66 in dit verband betekenen? Want door de inertie van de gemeenteraad lijkt het ambtelijke vliegwiel belangrijker dan de wereld eromheen. En belangrijker dan de democratie zelf. Dat, beste medeburgers, stemt mij uitermate droevig.